Vedno več ljudi je zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za polovični delovni čas. Ob tem se porajajo vprašanja, kako je z mojimi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Kakšne možnosti imam, v primeru, da bi želel biti zavarovan, kot da bi delal polni delovni čas?

Pogodba o zaposlitvi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavlja eno od podlag, po kateri se delavec vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevki se odmerijo v višini 15% za prispevek zavarovanca in 8,85% za prispevek delodajalca. Osnova, od katere se odmerijo prispevki je v letu 2017 znašala 52% zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec. Za leto 2018 bo osnova nekoliko višja in bo znašala 54%. Obvezno zavarovane so tudi samozaposlene osebe, pri katerih zavarovalno osnovo predstavlja dobiček.

Oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, s stalnim bivališčem v Sloveniji, se lahko v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključi tudi prostovoljno. V takšnem primeru se zavaruje le za razliko do polnega delovnega časa. Iz tega naslova nato plača prispevke, ki so sorazmerni času, ki ji manjka do polnega delovnega časa. Osnova za plačilo prispevkov bo v takem primeru znašala 58% preračunane povprečne mesečne plače. Od osnove se odmerijo prispevki v višini 15,5% za prispevek delavca in 8,85% za prispevek delodajalca. V tem primeru je zavarovanec (samozaposleni) zavezan za plačilo obeh prispevkov.

Druga možnost, ki se v takšnem primeru ponuja, je samozaposlitev. Samostojni podjetnik mora biti vključen v obvezna socialna zavarovanja. Zavarovati se je dolžan v primeru, da ni za polni delovni čas zavarovan po drugi prednostni podlagi, torej iz naslova delovnega razmerja. Oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom zato lahko odpre redni s.p., preko katerega bi iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti plačevala prispevke le za zavarovalni čas, ki ji manjka do polnega. V našem primeru bi torej dodatno plačevala le polovične prispevke.