Novi postopki za občine na portalu SPOT/VEM

Z današnjim dnem Portal SPOT oziroma VEM po novem nudi tudi elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine. Z vzpostavitvijo elektronskih vlog se uporabnikom poenostavlja in vzpostavlja elektronsko poslovanje z vašo občino. Projekt vzpostavitve elektronskih vlog za občine je v začetni fazi. Oddaja določenih vlog je zaenkrat omogočena le za nekatere občine in sicer: Mestna občina Velenje, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Polzela, Občina Tržič, Občina Žirovnica. Katere elektronske vloge je možno oddati na posamezno občino? Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije Gostinci in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost morajo določiti obratovalni čas svojih lokalov. Razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat je potrebno prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred: začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, začetkom obratovanja, spremembo obratovalnega časa. Odmera komunalnega prispevka Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je potrebno pridobiti dovoljenje občine za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega potrebno delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Z dovoljenjem se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Sprememba podatkov za odmero NUSZ V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno evidentirati tudi na...