Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. S poslovnim poročilom predstavite svoje uspehe, delo in vašo vizijo v prihodnosti. V vašem računovodskem poročilu pa so prikazani računovodski izkazi.

Računovodski izkazi se uporabljajo za vodenje podjetja, t.j. presojanje, ali se določene aktivnosti v podjetju splačajo, presojate učinkovitost posameznih akcij in se glede na dobičkonosnost odločate. Pomembni pa so tudi za zunanje uporabnike, npr. za bonitetne hiše, finančne analitike, posojilodajalce itd.

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva imate čas do 31. marca, da Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložite letna poročila, ki morajo biti sestavljena iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida – bilance uspeha.

Velike, srednje ter majhne družbe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji, pa morate v letno poročilo vključiti še izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo, ki obsega pogled poslovodstva na rezultate poslovanja.

Vaša bilanca stanja je sestavljena iz aktivne in pasivne strani. Na aktivni strani bilance stanja so sredstva podjetja, torej premoženje, s katerim upravljate. Iz bilance je najbolj jasno razvidno premoženje, s katerim jamčite za svoje obveznosti.

Vaša sredstva se delijo na dolgoročna  in kratkoročna sredstva. Pri dolgoročnih sredstvih opredelite vsa sredstva, ki jih imate s trajanjem nad 1 leto, to so npr. zemljišča, zgradbe, oprema, patenti, licence, dobro ime in dolgoročne finančne naložbe. Kratkoročna sredstva pa predstavljajo zaloge, poslovne terjatve, denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe.

Na vaši pasivni strani bilance uspeha so obveznosti do virov sredstev, ki povedo, kako je prišlo podjetje do premoženja. Delimo jih na lastniški in dolžniški kapital. Podjetje se lahko financira z zadolževanjem- krediti ali pa z lastnim kapitalom.

Koristi dolžniškega financiranja

Preveliko financiranje z dolgoročnim dolgom lahko povzroči vašo nezmožnost poravnati pogodbene obveznosti in vodi v stečaj. Preveliko lastniško financiranje pa povzroča večjo obdavčitev, saj lahko ob dolžniškem financiranju uporabite davčni ščit.  Z vidika stroškov dolgovi niso obrestovani, saj obresti od kredita odštejemo od čistega dobička, ki je obdavčen.

Če obresti dosegajo dovoljšno raven, se lahko uvrstite v nižji davčni razred, zato je koristno da se ne financirate samo z lastnim kapitalom, ampak tudi delno s krediti, posojili. Prednosti dolžniškega financiranja so tudi, da ohranite lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvarite večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vračate. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati ne glede na rezultate podjetja.

Bilanca uspeha in izkaz poslovnega uspeha

Bilanca uspeha je sestavljena iz prihodkov in odhodkov. Pod poslovne prihodke spada čisti prihodek od prodaje in drugi poslovni prihodki, k tem se prištejejo tudi finančni prihodki kot npr. obresti ali dividende od delnic drugih podjetij. Od prihodkov se potem odštejejo poslovni in finančni odhodki kot so npr. stroški za material in storitve, ter plačilo delavcev – stroški za delo.

Izkaz poslovnega uspeha vam prikaže, ali ste poslovno leto zaključili z dobičkom ali z izgubo. Izkaz poslovnega izida vam, bankam in drugim pokaže, kako donosno je vaše podjetje oziroma, kako donosni ste kot podjetnik.

Vaše letno poročilo vsebujejo pomembne informacije o vašem finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja, ki pomagajo različnim interesnim skupinam, ki so povezane s podjetjem (npr. lastniki, posojilodajalci, kupci, javnost) pri sprejemanju vaših odločitev. Za notranje potrebe je pomembna primerjava z načrtovanim poslovanjem. S primerjanjem dobite odgovor, ali ste bili pri svojem delovanju uspešni in ali ste dosegli zastavljene cilje. Na podlagi ugotovljenih evidenc lahko sprejemate nove odločitve, ki bodo izboljšale poslovanje vašega podjetja.