Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Načeloma so obdavčeni vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine, pojasnjujejo Zakon o dohodnini (ZDoh-2) na Finančni upravi RS. Kateri so tisti prihodki, od katerih vam dohodnine ni potrebno plačati, si preberite v nadaljevanju.

Izjeme dohodnine

Po predpisih že omenjenega Zakona o dohodnini se dohodnine ne plača od:

 • pomoči in subvencij (več v 20. členu zakona),
 • dohodkov, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, ki so določeni po posebnih zakonih (dohodnine se na primer ne plača od dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost, doživljenjske mesečne rente, veteranskega dodatka – več v 21. členu zakona),
 • dohodkov iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti (dohodnine se na primer na plača od starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, denarnih pomoči za brezposelnost, dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci – več v 22. členu zakona),
 • dohodkov iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (dohodnine se na primer na plača od invalidnine, varstvenega dodatka k pokojnini, dodatka za pomoč in postrežbo – več v 23. členu zakona),
 • dohodkov, povezani z zagotavljanjem varnosti, zaščite in reševanja (dohodnine se na primer ne plača od dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o vojaški službi in rezervni sestavi, dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka – več v 24. členu zakona),
 • dohodkov v zvezi z izobraževanjem (dohodnine se na primer ne plača od štipendije, prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov prevoza, prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane – več v 25. členu zakona),
 • dohodkov, povezanih s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo (več v 26. členu zakona),
 • odškodnin (več v 27. členu zakona),
 • vrnitev premoženja (dohodnine se na primer ne plača od vrnitve premoženja v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij),
 • dohodkov, povezanih z družinskimi razmerji (dohodnine se na primer ne plača od preživnine ali nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z zakoni in predpisi – več v 29. členu zakona),
 • drugih dohodkov v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki (dohodnine se na primer ne plača od zamudnih obresti ali povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka – več v 30. členu zakona),
 • dohodkov iz zaposlitve in iz dejavnosti (dohodnine se na primer ne plača od prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju, za delo pripornikov, obsojencev, mladoletnikov, za opravljanje občasne ali začasne nege ali pomoči invalidom, za denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ali drugih prvenstvih – več v 31. členu zakona)
 • nekaterih drugih dohodkov (dohodnine se na primer ne plača od posmrtnine, ki jo prejme posameznik, pokojninske rente in odkupne vrednosti ali dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja, ki ga v okviru akcije organizira šola – več v 32. členu zakona),
 • dohodkov nerezidentov (več v 33. členu zakona),
 • dohodkov rezidentov – uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki (več v 34. členu zakona).

Olajšave in dohodninska lestvica

Edina razlika med dohodnino za leto 2016 v primerjavi z letom 2015, bo meja med drugim in tretjim dohodninskim razredom. Vse olajšave za odmero dohodnine 2016 pa ostajajo v skladu s pravilnikom, ki je bil v Uradnem listu RS že objavljen, tudi pri izračunu dohodnine so enake, kot so bile v letu 2015.