Regres je znesek, ki so ga delodajalci, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), dolžni plačati zaposlenim. Pripada vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta. V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do letnega dopusta delavcu pripada za vsak polni mesec zaposlitve pri delodajalcu. Minimalni letni dopust v koledarskem letu ne sme biti krajših od štirih tednov in to ne glede na to, ali je delavec zaposlen za polni ali krajši delovni čas. Hkrati s pravico do letnega dopusta, pa delavcu pripada tudi regres za letni dopust. Njegova minimalna višina je zakonsko določena in je enaka minimalni plači v tekočem koledarskem letu. Delodajalci morajo vsako leto, razen izjemoma, regres izplačati vključno do 30. junija.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Pravica do regresa v času odsotnosti z dela

Pravica do regresa gre torej vsem delavcem, ki imajo sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi.

Pravica do regresa tako pripada vsem zaposlenim. Ne glede na to, ali so začasno odsotni  z dela zaradi bolezni ali poškodbe ali pa zaradi varstva in vzgoje otroka. Pogoj je le veljavno sklenjeno delovno razmerje v posameznem koledarskem letu. Tako morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust do 30. junija posameznega koledarskega leta tudi delavcem in delavkam, ki so na bolniški ali porodniški.

Višina regresa za letni dopust

Delavcem, ki so zaposleni vse leto, pripada pravica do regresa oziroma regres za celo leto. Ne glede na to, da ali dejansko delajo ali pa so upravičeno odsotni z dela. ZDR-1 določa, da mora delodajalec izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Višina regresa za letni dopust pa je odvisna od delovnega časa posameznega delavca in je zakonsko določena. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč predpisuje najnižji znesek regresa – delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu (ki ima pravico do letnega dopusta) najmanj v višini minimalne plače. Ta za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2017 dalje znaša 804,96 evra bruto, kar pomeni, da mora najmanj toliko znašati tudi letošnji regres. Kolektivna pogodba pa sicer lahko določa tudi višji regres. V letu 2017 bo znašal najmanj 804,96 evra bruto.

Delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, namreč pripada le sorazmerni del regresa. To pa ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Regres ni sredstvo za nagrajevanje

Pravica do regresa je uzakonjena z namenom, da bi delavci dobili dodatna denarna sredstva za kakovostno preživljanje letnega dopusta. Regres za letni dopust torej ni namenjen temu, da bi delodajalci nagrajevali delavce za uspešno delo. Tako delodajalec ne sme izplačevati različne višine regresa delavcem glede na njihovo delovno uspešnost. Razlog za to je zagotovo v tem, da se od regresa za letni dopust ne obračunajo prispevki, če ta ne presega 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Regres 2017 pripada tudi upokojencem

Letni dodatek oziroma regres 2017 bodo upokojenci dobili skupaj z redno pokojnino za mesec julij. Višina letnega dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pred letošnjim letom je veljalo, da tisti uživalci pokojnine, ki imajo julijsko pokojnino (oziroma nadomestilo) višjo od 750 evrov, letnega dodatka ne prejmejo.

Vendar je Vlada je s spremembo zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 določila, da bo regres oziroma letni dodatek izplačan prav vsem upokojencem. Regres 2017 za upokojence bo tako znašal najmanj 90 evrov, tisti z najnižjimi pokojninami pa bodo prejeli 400 evrov.