Začasno in občasno delo upokojencev

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. Omenjena dela bodo upokojencem omogočila ponoven vstop na trg dela in njihovo ponovno aktivacijo, s čimer bodo ohranili družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje. Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, obetajo možnosti za dodatni zaslužek. Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.  Obvezni podatki, ki jih mora vsebovati pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela, so: naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca, ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca, vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo, obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela, podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela, datum sklenitve pogodbe, urna postavka za opravljeno delo in predviden skupen znesek dohodka. S sklenitvijo pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela se med delodajalcem in upokojencem sicer vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, vendar pa lahko delo na tej podlagi (v nasprotju s podjemno, avtorsko oziroma drugo pogodbo civilnega prava, na podlagi katere se opravlja določeno delo) vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V slednjem se torej začasno ali občasno delo razlikuje od dela po npr. podjemni ali avtorski pogodbi, za katero je značilno,...

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

Delodajalci pogosto sprašujejo ali morajo staršem omogočiti delo za krajši delovni čas od polnega, zaradi starševstva, če to želijo. Posledično se  zastavlja vprašanje  ali  je potrebno podpisati  novo pogodbo o zaposlitvi ali zadostuje aneks k pogodbi o zaposlitvi, kakšna plača pripada delavcu ter pravica do  regresa. Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva izhaja iz 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. list RS, štev. 26/2014).  Najpogosteje delodajalce zanima kako postopati v primeru, ko  eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti dela krajši delovni čas. Na podlagi 2. odstavka 49. člena ZDR-1, ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, (kamor sodi tudi delo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem varstvu),  temveč samo aneks k pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva 30 dni pred nastopom. Gre  za zakonsko pravico, ki jo delodajalec delavcu ne sme odreči. Delavcu mora zagotoviti pravico do plače po dejanski delovni obveznost, pri centru za socialno...

Predvidene DDV spremembe v 2020

Dinamika oblikovanja sistema DDV na ravni Evropske unije se nadaljuje, čemur mora slediti tudi Slovenija in zagotavljati tekoči prenos novih pravil v nacionalni pravni red. Evropska unija namreč stremi k oblikovanju končnega sistema DDV. Takšnega, ki ne bo vseboval pomanjkljivosti, kot jih ima obstoječi, zato postopno uvaja spremembe in dopolnitve pravil. V sklopu tega je bilo nedavno sprejetih kar nekaj novih predpisov. Najbolj gre izpostaviti uvedbo pričakovanih hitrih rešitev na področju intrakomunitarnih dobav blaga. Sledi uvedba novih pravil glede stopenj DDV, ki se uporabijo za knjige, časopise in periodične publikacije, ter vključitev dveh italijanskih enklav v pravila DDV, ki veljajo za Evropsko unijo. Implementacija naštetih novosti v slovenski pravni red je napovedana s predlogom novele ZDDV-1K. V njem so zajete tudi druge rešitve, predlagane na lokalni ravni. Cilj in glavni namen sprememb Cilj predloga zakona je uskladitev ZDDV-1 z: Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 glede posebne ureditve skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobav, Direktivo Sveta (EU) 2018/1713, v zvezi z uveljavitvijo možnosti uporabe nižje stopnje DDV za elektronske dobave publikacij, in Direktivo Sveta (EU) 2019/475 glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v območje Unije v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES Glavni namen sprememb je urediti štiri področja pri dobavah blaga med državami članicami, ki so doslej veljala kot kritična na ravni Evropske unije (”EU”), saj se nacionalna pravila med seboj razlikujejo. Z Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1912 naj bi se zagotovila večja pravna varnost davčnih zavezancev ter poenotilo izvajanje Direktive 2006/112/ES (”direktiva DDV”) v državah članicah, s tem pa poenostavilo poslovanje davčnih zavezancev ter preprečilo morebitne primere izogibanja plačilu davka ali...

Zagotavljanje delavcev drugemu podjetju

Zaradi pomanjkanja delovne sile se delodajalci v zadnjem času zelo pogostokrat zatekajo k drugim uporabnikom, ki zagotavljajo ustrezno delovno silo, kot so agencije in podobna podjetja s tovrstno dejavnostjo. V primeru, da podjetje ni pridobilo ustreznega dovoljenja in ni vpisano v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje omenjene dejavnosti, nima pravne podlage za to delo. Pravna podlaga za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku je urejena v Zakonu o urejanju trga dela v določbah (163. do 179. a člena), Zakonu o delovnih razmerjih (59. do 63. člen) ter Direktivi 2008/104/ES o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Omenjeno vsebino pa ureja tudi Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14 s spremembami). Tako pravna kot fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, mora predložiti Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vlogo z ustrezno zahtevano predpisano dokumentacijo. Ta mora dokazovati ustreznost vseh pogojev za vpis v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. V primeru, da tuje pravne in fizične osebe želijo opravljati zgoraj omenjeno dejavnost morajo prav tako vložiti vlogo z ustreznimi dokazili za vpis v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za: – državljane Republike Slovenije, – državljane držav članic EU, – državljane držav EGP in Švicarske konfederacije ter za – tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije. Ti morajo imeti...

Obvezno zavarovanje družbenikov

ZPIZ-2 velja od 1.1.2013, nekatere določbe pa so v veljavo stopile kasneje. 16. člen ZPIZ-2, ki velja od 1.1.2014 in obravnava zavarovanje družbenikov, ki so hkrati poslovodne osebe, določa: družbeniki so ločena kategorija zavarovancev med družbenike sodijo tudi delničarji in ustanovitelji zadrug, ki so poslovodne osebe Z ZPIZ-2 se je spremenila najnižja in najvišja in najnižja pokojninska osnova ter način določanja zavarovalne osnove. Te so določene individualno. Od 1.1.2014 se morajo kot družbeniki obvezno zavarovati družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe v gospodarskih družbah (tudi d.d.), ter ustanovitelji zavodov in zadrug, ki so hkrati poslovodne osebe, če niso (prednostno) zavarovani na drugi podlagi. Za nekatere družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe v svojih družbah, je bilo leto 2015 še vedno prehodno leto. Po 406. členu ZPIZ-2 bi morale osebe, ki so na dan uveljavitve ZPIZ-2 (1.1.2013) izpolnjevale merila iz 16. člena ZPIZ-2, do 31.12.2013 uskladiti lastnost zavarovanca – vstopiti v zavarovanje kot družbeniki. S sprejemom ZMEPIZ-1 (115. člen), je bil ta rok podaljšan za 1 leto, na 31.12.2014, s sprejemom ZMEPIZ-1A pa na 31.12.2015. Decembra 2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/2015  objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki je rok za uskladitev lastnosti zavarovanca premaknil na 31.1.2016 za upokojence oz. na 31.3.2016 za druge osebe. Od leta 2017 ni več izjem. Za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe velja, da morajo biti od 1. 1. 2014 pri opravljanju svojega dela tako ali drugače obvezno pokojninsko zavarovane za polni delovni/zavarovalni čas. S 1.1.2014 je začel veljati tudi 18. člen ZPIZ-2, ki ureja zavarovanje v okviru drugega pravnega razmerja, kamor sodi tudi delo poslovodnih oseb. To zavarovanje se vzpostavi...